Bul mobil menyu orni/ testing....


  Нервти сақлаўдың усыллары
  Биз күнделикли турмысымызда нелерден шаршаймыз ҳәм нелерди уўайымлаймыз ямаса ашыўланамыз? Өмирде нервқа тәсир етиўши көплеген себеплер табылады. Усылардың бир нешеўин көрип шығып, алдын алыўға ҳәрекет етемиз.

  Кейпиятыңыз түсип, ёшыңыздың болмаўы асқазанның төмен жумыс атқарыўының белгиси ғана емес, ал иммунитет ҳәлсизлигинен пайда болатуғын басқада кеселликлердиң көриниси. Психологлардың айтыўы бойынша, егер сиз бәрқулла шаршап жүретуғын болсаңыз, буны өз күшиңиз бенен жеңе аласыз. Адам ҳәммесинен бурын өзиниң қандайда бир ўақыяларға болған қарым-қатнасынан шаршайды. Демек ең баслысы – ҳәзир еситкен информацияның жақсы тәрепин услап қалған мақул. Мәселен, телевизорда бүгиннен баслап күн суўытады дегенди еситсеңиз, бирден қапа болмай, оның орнына өзиңизди қуўантыўға ҳәрекет етиң. Себеби ҳаўаның райы ҳешкимниң кеўлине қарамаса керек. Демек қапа болғаныңыз өзиңизге ғана зыян. Ал бузылған нерв клеткалары қайта қәлпине келмейди.

  “Аўырыўдың қәдирин саў билмес” дегениндей, арзымаған нәрселерге кеўлиңиз толмағанын, адам аўырған ўақтында ғана бурын кеўли толмайтын нәрселердиң ҳәммеси арзымас нәрселер болып көринеди. Себеби “басқа түссе көнесиз” дегениндей, өмирге ҳәмме ўақытта унамлы көз қарас пенен қараў керек.

  1-мәселе: Үлгили синдромы
  Нерв бузылыўына баслаўшы биринши жол – “мениң оннан қәйерим кем” сүрени. Әтирапымызда бизнесте әўмети келген, бирден байып кеткен, шаңарағына ҳәўес қылсаң арзыйтуғын адамларды көп көремиз. Сырттан қарағанымызда булар жүдә жақсы информациялар болып көринеди ҳәм бул жаңалыққа қуўанамыз, бирақ санамыздың түбинде булар нервқа тәсир етиўи мүмкин. Яғный, биз санасыз түрде үлгили болыўға ҳәрекет етип, қыялымыз арқалы өз алдымызға еплей алмайтуғын мақсетлерди қойып аламыз. Ол адамды қатты шаршатады. Ҳәм не ушын шаршап жүргениңизди де билмей қаласыз. Сонлықтан мақсет қойыў алдында өзиңиздиң жақсы тәреплериңизге, уқыплылығыңызға сәйкес келетуғын мақсетлерди қойған мақул. Мәселен, сиз ойламаған жерден атақлы кино жулдызды көрип қалдыңыз, сиз усы ўақытта өз исиңиздиң үлгили қәнигеси екениңизди еске алың. Ямаса әўметиңиз келген тәреплериңизди ойлаўға ҳәрекет етиң. Ең баслысы – өзиңизди өзиңиз жақсы баҳалаўыңыз керек.

  2-мәселе. Адамларды қызғаныў
  Бул сизиң энергияңызды жойтатуғын ең жаман қәсийет. Биреўлердиң ерискен жеңисин қызғаныў, көре алмаў, өзиңизди айыплаў жақсы емес әлбетте. “Мен оннан да күшлимен” деп ойлаўдың астарында бәрибир “мен неге ондай бола алмадым” деген ой болыўы мүмкин. Егер бурыннан қызғаншақ адам болсаңыз, мәселени шешиў сәл қыйынлаў. Сонда да тәбият сулыўлығынан ләззат алыўға талпынып көриң. Сиз қызығып, қызғанып атырған адамныңда қолы жетпеген нәрселери бар екенин ойлап көриң.

  3-мәселе. Өзиңизге исенбеў
  Қуры нерв бузыўдың тағы бир усылы – адамлардың сиз туўралы не ойлайтуғынына бас қатырыў ҳәм оларға жағыўға (унаўға) ҳәрекет етиў. Ҳәммеге жағыў мүмкин емес. Сиз жақсы адам болыўыңыз мүмкин. Бирақ ҳәр кимниң талғамы ҳәр түрли. Базы биреўлерге бәрибир жақпайсыз. Сонлықтан бул да қуры нервти бузыў. Сизиң жетискенликлериңиз бенен кемшиликлериңиз әтирапыңыздағыларға қызық болмаўы мүмкин. Сиз ҳаққында айтылған гәплер ўақыттың өтиўи менен умытылып кетиўи мүмкин.

  4-мәселе. Қанаат етпеў
  “Иләжи жоқ нәрсе жоқ” деген пикир дурыс емес. Себеби “көрпеңе қарап аяқ узат” деген даналық сөз бар. Қолымыздағы нәрселерге шүкир етейик.

  5-мәселе. Бәрқулла сақланып жүриў
  Қандайда бир нәрселерден қорқып жүриў де нервқа зыян.

  6-мәселе. Бийғамлық
  Бийғамлықтың өзиде нервти бузады екен. Қәлеген ҳәрекеттиң 5 бөлими бар: мақсет, жоба (реже), орынлаў, бақлаў ҳәм баҳалаў. Усы бесеўдиң биреўинде ислей алмаған адам психологиялық жақтан стресске ушыраўы мүмкин.


  Интернет материяллары тийкарында таярланды.

  Salamatliq bo'limi | 31-yanvar, 2015 jıl
  Bul bet 2092 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!
  +2


  dilnaz 31 yanvar 2015 22:44

  Jaqsi magliwmatlar eken.
  Juwap jazıw
  lovely-girl 7 fevral 2015 18:33

  Miron 5 mart 2015 10:21

  Juwap jazdi: dilnaz
  Jaqsi magliwmatlar eken.

  zor maglumat
  Juwap jazıw
  maqsetbay 19 may 2015 14:37

  Jaqsi mag'liwmat
  Juwap jazıw
  Marat 21 may 2015 11:20

  Ga'p joq. Elede ko'birek mag'liwmatlar ku'temiz
  Juwap jazıw
  gulbiybi 23 iyun 2018 17:20

  ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
  raxmet jumislarinin'izda tabislar
  Juwap jazıw

  Дүньяда бар жақсылар

  Адамға өмир берилген, Жақсыға ҳәм жаманға, Неше түрли адамлар бар, Жақсылар бар дүньяда....

  Қәйненелерге

  Ене, келин ортасында, Бир өмирлик даў болар Сол себепли енелерге Айтатуғын сөзим бар....

  Соңғы қоңыраў

  Сыңғыр-сыңғыр соңғы қоңыраў, Жүреклердиң тарын шертеди, Нама шалған,соңғы қоңыраў, Ойларымды алып кетеди....

  Жигит журты

  Ер жигиттиң үш журты бар деседи, Дайы журты ,қәйин журты,өз журты, Ата сораўыма жуўап берсеңиз, Ең ишинде жағдайлысы қай журты?...

  Kommentariya jazıw
  Pikir bildiriw

  Kodtı kiritin':
  Включите эту картинку для отображения кода безопасности
  basqasıЗейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 2

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 4

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...

 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Өмир пасыллары

  Өтер өмиримиздиң сансыз күнлери,
  Бирде шадлы бирде ғамлы түнлери,
  Балалық, өспирим, орта, ғаррылық,
  Төрт пасылдай гезеклесер ҳәр бири.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 1408 ret ko'rildi


 • İshki debdiw

  “O’tsem eken qay jerinen bul qumnın’?
  Barsam” – degen, “qaysı turg’an iz benen?”.
  Tamshısıman ag’ıp turg’an Jayhunnın’,
  Ten’izge barıwg’a soqpaq izlegen.

    
  07-sentyabr, 2015 jıl. 1633 ret ko'rildi


 • Ўақыт

  Кешеги бир кишкене бөбек,
  Жас жетип, камалға толды,
  Бағымдағы бир қарыс нәлше,
  Үлкен терек мийўалы болды.

    
  26-oktyabr, 2015 jıl. 863 ret ko'rildi


 • Өзбекстаным

  Бәҳәр келсе қусқа толы көллериң,
  Сулыў сәнге бөленеди жерлериң,
  Татлы ийис таратады гүллериң,
  Гөззаллықта теңсиз Өзбекстаным!

    
  20-aprel, 2013 jıl. 1571 ret ko'rildi


 • Watanım – Qaraqalpaqstan

  Bag’ları bar gu’l-gu’listan,
  Bul a’jayıp go’zzal bostan,
  Tariyxı bar tilde da’stan,
  Watanım-Qaraqalpaqstan.

    
  16-oktyabr, 2015 jıl. 1197 ret ko'rildi


 • Ka’rwanjol

  O’mir atlı ka’rwan jolda sen,
  Alg’a qaray taslaysan’ qa’dem,
  Jol boyı gezlesip taw ha’m taslarg’a
  Qansha sho’listanlar bag’ı-baqshag’a.

    
  12-aprel, 2013 jıl. 960 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Kewildegi tilek

  Baxıt qusı ushırasa senin' jolın'da,
  Qıyın eken qon dep aytıw qolıma,
  Baxıtqa alıp barar o'mir jolında,
  Sen menin' baxıt qusım bolsan' der edim.

    
  18-fevral, 2017 jıl. 1268 ret ko'rildi


 • Baxt qasrini quraylik birga!!!

  Men senga hecham xiyonat qilmadim,
  Sendan o’zga yorni hech tan olmadim,
  Sendan o’zgalarni hecham ko’rmadim,
  Senga jonim sadqa bo’lsin azizim!

    
  12-mart, 2013 jıl. 1748 ret ko'rildi


 • Тағдир жолында

  Айралық паслының музлары ерип,
  Көрген түслеримиз оңынан келип,
  Мухаббат бағының гүллерин терип,
  Биз және ушрастық тәғдир жолында.

    
  26-oktyabr, 2015 jıl. 1088 ret ko'rildi


 • Ilk sevganimga!

  Men u payt yeti yoshlarda edim,
  Birovni sevishga hali yosh edim,
  Lekin men sevardim sinfdoshimni,
  O’ziga aytishga tortinar edim.

    
  19-mart, 2013 jıl. 1803 ret ko'rildi


 
Қазақстанда қағаз түринде ...
Привет, феозва вот тут заработал, только не кому не говори больше

_________________________guide-traveler.ru
Қазақстанда қағаз түринде ...
Привет, Наргиза вот тут заработал, только не кому не говори больше

_________________________guide-traveler.ru
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Инновациялық жаңалықлар
hotblog.uz
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.