Bul mobil menyu orni/ testing....


  Ана (поэма)
  поэма Анам Гулайшаға

  Туўылғансаң анажан,
  Арал теңиз ишинде.
  “Мерген атаў” толқыны,
  Еле енер түсиңе.
  Аўы жүрген әкеңиз,
  Балықшыға “хан” болған,
  Бир қыз бенен бир улды,
  Алла салған пешине.

  Теңиздиң сап ҳаўасы,
  Зийрек ақыл сыйлаған.
  Жазда айдын, қыста муз,
  Тынық болған айнадан.
  Атаўдың ул-қызлары,
  Әрман еткен қанатты.
  “Темир қус”ты басқарып,
  Тез ушыўды ойлаған.

  Анаңыздың қолы гүл,
  Шебер болды, туяна.
  Үлкен бахыт, мәртебе,
  Тар маңлайға сыяма?
  Ултанында қайықтың,
  Туўлап таслы бекире,
  Бир урғанда атамды,
  Жазым еткен әрманда.

  “Жесир қатын, жетим ул,
  Алыс Мойнақ орайың.
  Со әдира қалсын деп,
  Балықшылық илайым!”,
  Жалғызлатып қалдырмай,
  Карындасын атаўда,
  Тез көширип әкелген,
  Дәўқараға, бир дайың.

  ...Сөйтип апа, теңизден,
  Елге көшип келген соң,
  Аты өшкир урыстың,
  Тәшўишин көп көргенсең.
  Қыйынлықтан қатайған,
  Аты шыққан шабандоз,
  Көзге түскен әкеме,
  Өмирлик қол бергенсең.

  Ушығадай қәстерлеп,
  Мениң кемпир апамды,
  Пәтиясын алғансаң,
  Халық берген баҳаңды.
  Жақсы атың жайылған,
  Қоңсы-қоба, аўылға,
  Сыйлап үлкен, кишини,
  Ата-баба, мәканды.

  Таң саз берсе шығыстан,
  Қыйдың татлы уйқыны.
  Мийнет еттиң, тынбадың,
  Болса да сол қай куни.
  Темир печьке от жағып,
  Ул-қызыңды оятып,
  Суўысын деп кесеге,
  Қояр едиң шай қуйып.

  Қыста қоңсы ҳаяллар,
  Мәшабаңды мақтады.
  Уршығыңды ийирип,
  Шигитлести пахтаңды.
  Кийиз басты қызларың,
  Қосық айтып шад болып,
  Төсек болды текиймет,
  Нағыслары лаплады.

  Ерте менен атланып,
  Жазда пахта, далам деп,
  Сөк жибитип кетер-ең,
  “Сүт қуйып иш балам” деп,
  Свет те жоқ, газ де жоқ,
  Сол жыллары өстик биз,
  Күнде моржа тазалап,
  Бир мақтасын анам деп.

  Шаңқай түсте тоқыдың
  Шыпта менен шийиңди.
  Басқур тоқып безедиң,
  Бес қанат боз үйиңди.
  Айран атлап күн ара,
  Гүби писип май алдың,
  Дигирманда ун тартсаң,
  Зағараң дым тойымлы.

  Қысы менен тынбадық,
  Қызық ойын сырғанақ.
  Шана теўип жығылдық,
  Кийимлер муз сабалақ,
  Еринбестен тазалап,
  Отқа жайып кептирип,
  Ерте таңда оқыўдан,
  Қалдырмадың сен бирақ.

  Тоғыз перзент ержеттик,
  Бир-биринен зейинли.
  Оқыймыз деп умтылып,
  Жеңдик барлық қыйынды,
  Қызың қонса қыяға,
  Улың өсип уяда,
  Бәлент болды нәзериң,
  Ҳадал нийет буйырды.

  Ул-қызыңда мийнеткеш,
  Әкемиздиң қаны бар.
  Бизге қуўат-тилегиң,
  Ақ пәтияң тағы бар,
  Қосық жазсам қуўанып,
  Мақтанарман өзиңе,
  Анам мениң Кабамсаң –
  Сыйынар да, сағынар.

  Кем болмады ҳеш кимнен,
  Ақылың, күш-ғайратың.
  Гүўасы сол- ордениң,
  Қос медалың, “Шуҳрат”ың.
  Мәртебең бар аўылда,
  Той-мереке, жыйында,
  Жол көрсеткиш жулдыздай,
  Бизге сениң саўлатың.

  Бир мийўели дарақсаң,
  Дөгерекке сән берген.
  Тамырдан нәл көбейтип,
  Өмир берген, жан берген.
  Нәрестениң ең дәслеп,
  Айтар сөзисең Ана!
  Қарыздармыз алдыңда,
  Бәрше саған тән берген!


  Жуманияз Өтениязов.

  Poeziya bo'limi | 04-may, 2016 jıl
  Bul bet 1577 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!
  +5


  mira 5 may 2016 00:46

  jaqsi jazilippti.

  Әкежан

  Мен ушын қайғырып, қуўансам күлип, Сиз бенен жүрермен бахытқа толып, Мениң ең исенген инсаным болып, Аман-саў жүргейсиз бәрҳә, әкежан!...

  Атама саўға

  Ө-мириңиз узақ болсын бахтымызға, Т-уўылған күн жаслар қоссын жасыңызға, Е-ркелесин қуўлықларың күлип ойнап, Б-аба болып ертип жүриң...

  Қәйненелерге

  Ене, келин ортасында, Бир өмирлик даў болар Сол себепли енелерге Айтатуғын сөзим бар....

  Соңғы қоңыраў

  Сыңғыр-сыңғыр соңғы қоңыраў, Жүреклердиң тарын шертеди, Нама шалған,соңғы қоңыраў, Ойларымды алып кетеди....

  Қара көзлерим

  Мөлдир қара көзлерде, Жүрек сыры бар еди. Сол жүреклер түбинде, Әрмәнлар қабат еди....

Зейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 3

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 5

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...

 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Өмир жолы

  Таң атты қуяштан дәрек жоқ бирақ,
  Кеўлимди қорқыныш жаўлап баратыр,
  Қуяшты пүткиллей тосып тур бир дақ,
  Басымда түрли ой ғаўлап баратыр.

    
  04-dekabr, 2015 jıl. 1529 ret ko'rildi


 • Қутлуғ замон

  Шоирларга илҳомбағшсан,
  Кўнгилларга зар-нақшсан,
  Юлдузларга еттим учсам,
  Сен деганда , Мустақиллик.

    
  24-yanvar, 2015 jıl. 1187 ret ko'rildi


 • Vatan

  Vatan! Sen gulsan, hidlaring ifor bo’lib taralgan,
  Sen bir quyosh, nurlaringda hayot mujassam,
  Sensan ona, quchog’ingda farzand yaralgan.
  Har qarich tuprog’ingda jannat hidi bor.

    
  29-iyul, 2015 jıl. 1522 ret ko'rildi


 • Ana tilim

  Ana tilim - ar namısım,
  Milletimnin’ aynası,
  Ana tilim – tarıyxım,
  Babalardın’ miyrası.

    
  15-aprel, 2013 jıl. 2455 ret ko'rildi


 • Ana

  Menin’ qımbatlı anam jalg’ızımsan’ o’mirimde,
  Qosıq etip arnadım shıqqan so’zim kewildegi,
  Qabıl alshı ulın’nan sizge shıg’arg’an jırım,
  Tek g’ana jır emes sizge degen muhabbatım,

    
  08-yanvar, 2016 jıl. 3167 ret ko'rildi


 • Атама саўға

  Ө-мириңиз узақ болсын бахтымызға,
  Т-уўылған күн жаслар қоссын жасыңызға,
  Е-ркелесин қуўлықларың күлип ойнап,
  Б-аба болып ертип жүриң қасыңызда.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 2945 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Мухаббат дәрти

  Жаслығымның гөззал бир кешесинде.
  Ушраттым кеўилим аңсаған қызды
  Қарап көзлерине көзим түскенде
  Жүрегим үзилип кеткендей болды

    
  01-avgust, 2014 jıl. 1549 ret ko'rildi


 • To’rtlikler

  Ju’rek sırlarımdı suwlarg’a ayttım,
  Ta’n’irim kewlime bir sezim saldı,
  Sol ma’ha’l qag’azdın’ aldına qayttım,
  Lekin, sezimler say boyında qaldım.

    
  16-oktyabr, 2015 jıl. 1542 ret ko'rildi


 • Оловлар ичра

  Бу кўзлар аёвсиз қийнашар мени,
  Кулиб ўйнасалар,куйиб юраман.
  Мажруҳ юрагимдан талашар нени,
  Оловлар ичинда суйиб юраман.

    
  27-noyabr, 2015 jıl. 991 ret ko'rildi


 • Берди маған өзгени, саған басқаны Л***

  Жарты жолда қалды сезим жалғаспады,
  Неге биздиң әрманлар иске аспады,
  Сен мени, мен сени дедик сонда да,
  Берди маған өзгени, саған басқаны.

    
  27-noyabr, 2015 jıl. 1267 ret ko'rildi


 
Allayar Logikalıq soraw #64
Joqari oqiw ornilari
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Инновациялық жаңалықлар
hotblog.uz
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.